بایگانی‌های سرامیک و چینی بهداشتی - گویای خبر
لزوم برگزاری نمایشگاه‌های پرمخاطب در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب ۲۰ مهر ۱۴۰۱
معاون خدمات شهری شهرداری تهران تاکید کرد:

لزوم برگزاری نمایشگاه‌های پرمخاطب در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران بر لزوم برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و پرمخاطب در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب تاکید کرد.