بایگانی‌های اصلاح نظام کارمزد - گویای خبر
جزییات کارمزد جدید برای کارتخوان‌ها ۲۴ خرد ۱۴۰۲

جزییات کارمزد جدید برای کارتخوان‌ها

در مدل جدید نظام کارمزدها، مبلغ 600 هزار تومان به عنوان سقف تراکنش خرد در نظر گرفته شده و برای آن کارمزد 120 تومانی مطرح است.