بایگانی‌های اصول شهرسازی و معماری - گویای خبر
مأموریت معاونت نظارت سازمان بازرسی برای شناسایی سازه‌های ناایمن در کشور ۱۱ خرد ۱۴۰۱

مأموریت معاونت نظارت سازمان بازرسی برای شناسایی سازه‌های ناایمن در کشور

 مأموریت معاونت نظارت سازمان بازرسی برای شناسایی سازه‌های ناایمن در کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با صدور دستوری به معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی این سازمان ماموریت داد در راستای تکالیف نظارتی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از طریق دستگاه‌های ذی‌صلاح نسبت به شناسایی سازه‌های ناایمن سراسر کشور و پی گیری […]