بایگانی‌های مهرنوش نجابتی - گویای خبر
انتخاب مجدد خانم مهرنوش نجابتی به عنوان دبیر کارگروه بیمه‌های مسوولیت ۳۰ خرد ۱۴۰۲

انتخاب مجدد خانم مهرنوش نجابتی به عنوان دبیر کارگروه بیمه‌های مسوولیت

خانم مهرنوش نجابتی بار دیگر به عنوان دبیر کارگروه بیمه‌های مسوولیت انتخاب شد.