آگهی فراخوان مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) شرکت نفت سپاهان به منظور خرید دو دستگاه ریچتراک منتشر شد.

به گزارش گویای خبر، شرکت نفت سپاهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را با شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی تأمین نماید.

شماره مناقصه:  ۰۰۶ – ۱۴۰۳ / ش ن س

شرح مناقصه: خرید دو دستگاه ریچتراک ۲٫۵ تن (۲،۵۰۰ کیلوگرم) با ارتفاع دهی ۱۰ متر و با وضعیت اپراتور نشسته

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ با مراجعه به سایت شرکت نفت سپاهان به آدرس www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه – مزایده در قبال ارائه فیش واریزی مبلغ اسناد مناقصه

مبلغ اسناد مناقصه: ۱،۰۰۰،۰۰۰ (یک میلیون) ریال

مناقصه‌گران می بایست مبلغ و نوع ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه را به شرح ذیل ارایه نمایند. به پیشنهادات فاقد سپرده شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱،۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون) ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: رسید واریز مبلغ تضمین به حساب شرکت نفت سپاهان و یا ضمانت‌نامه معتبر بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید از سوی شرکت نفت سپاهان.

(درج شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت  بر روی اسناد فوق الذکر الزامی است.)

شماره حساب واریز وجه (صرفاً جهت تضمین شرکت در مناقصه): حساب شماره ۳۵۶۸۰۴۸۶۴ نزد بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی (شناسه پرداخت: ۰۷۶۴۰۰۷۶۴۴۸(

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

نشانی و تلفن مناقصه‌گزار:  تهران – خیابان احمد قصیر – کوچه شهید احمدیان – پلاک ۱ – دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت نفت سپاهان

تلفن: ۴۲۳۴۱-۰۲۱ داخلی ۱۵۳ و ۱۶۲

هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

شرکت نفت سپاهان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها بدون آن‌که نیاز به ذکر دلیل باشد مختار است.