مأموریت معاونت نظارت سازمان بازرسی برای شناسایی سازه‌های ناایمن در کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با صدور دستوری به معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی این سازمان ماموریت داد در راستای تکالیف نظارتی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از طریق دستگاه‌های ذی‌صلاح نسبت به شناسایی سازه‌های ناایمن سراسر کشور و پی گیری این موضوع اقدام کند.

 گویای خبر – به گزارش  ایرنا، ذبیح‌الله خداییان با صدور دستوری به احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد در راستای تکالیف نظارتی، ماموریت‌های درج شده در سند تحول و تعالی قضایی در زمینه احقاق حقوق عامه و جلوگیری از ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مسوول در وظایف محوله، همچنین بر اساس ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی کل کشور به منظور پیشگیری از بحران نسبت به شناسایی سازه‌های ناایمن در سراسر کشور اقدام کند.

خداییان، دستور داد وضعیت این سازه‌ها از نظر ایمنی ساختمان، رعایت اصول شهرسازی و معماری و صدور مجوزهای ساخت و ساز با کمک سازمان آتش نشانی و سایر مراجع ذی‌صلاح بررسی و هشداهای لازم به دستگاه‌های اجرایی برای ایمن سازی ساختمان‌های تحت مالکیت یا نظارت خود ارائه و در صورت عدم اقدام، طبق مقررات برخورد قانونی شود.

بر اساس این گزارش ، فهرستی حاوی ۱۲۹ ساختمان ناایمن در تهران منتشر شده این در حالی است که براساس آمارها اکنون در کلانشهر تهران، ۳۳ هزار ساختمان ناایمن و بیش از ۲۳ هزار ساختمان کم خطر وجود دارد.

  • منبع خبر : ایرنا