شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین یک دستگاه وارنیش‌زدایی را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به تولیدکننده/ تأمین کننده واجد شرایط واگذار کند.

به گزارش گویای خبر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین یک دستگاه وارنیش‌زدایی را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به تولیدکننده/ تأمین کننده واجد شرایط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت‌های معتبر دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه از تاریخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۳ تا تاریخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۳ با ارسال نامه، اعلام آمادگی خود را (مطابق دستورالعمل مکاتبات مندرج در وبگاه شرکت نفت ستاره خلیج فارس سربرگ مناقصات به آدرس WWW.PGSOC.IR ) به همراه فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.

شماره مناقصه: PGSOC-LEC- Oil Varnish Removaal -TE-02401

هزینه خرید اسناد: ۲،۰۰۰،۰۰۰ (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره ۰۲۲۳۹۰۳۸۱۱۳۴۸ بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134  به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس (متقاضیان به منظور دریافت شناسه اختصاصی پرداخت می‌بایست با بخش خزانه امور مالی به شماره ۳۱۳۱۲۶۶۰-۰۷۶ و ۳۱۳۱۳۳۵۷-۰۷۶ تماس حاصل فرمایند.)

میزان ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه: مبلغ ۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ( دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ) ریال.

میزان پیش پرداخت: پنجاه درصد(۵۰%) مبلغ کل قرارداد در قبال دریافت ضمانت‌نامه بانکی معتبر

مهلت تسلیم بسته پیشنهادی مناقصه (پیشنهاد فنی و ارزیابی کیفی): تا پایان وقت اداری مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۳

محل تسلیم بسته پیشنهادی مناقصه و محل تحویل کالا: بندرعباس، کیلومتر ۱۳ محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار صنعت نفت، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: ۳۱۳۱۰۰۰۰-۰۷۶ داخلی ۲۵۹۷، دورنگار: ۳۱۳۱۳۱۳۱-۰۷۶، کدپستی: ۷۹۳۱۱۸۱۱۸۳، ایمیل: Legal@pgsoc.ir