با اجرایی شدن امکان صدور چک تضمینی در سامانه صیاد بانک توسعه صادرات نحوه اجرا و اصلاحات مربوط به مقررات آن تشریح شد.

 

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در تمامی شعب این بانک، چک تضمین شده، مانند چک بین بانکی به درخواست مشتری و صاحب حساب و توسط بانک صادر می شود و خود بانک نیز پرداخت مبلغ معین را در زمان سررسید، تضمین می کند.

صادرکنندگان چک های تضمین شده، باید از انجام معامله خود اطمینان داشته باشند، زیرا زمانی که این نوع چک صادر می شود، براساس ماده ۲۴ قانون اصلاحی صدور چک، صادر کننده فقط تا یک ماه، فرصت درخواست ابطال آن را دارد.

چک تضمین شده، که بانک صادر کننده، اعتبار آن را تضمین می کند، معمولا به صورت رمزدار صادر می شود. براساس قانون جدید اصلاحی چک تضمین شده ۱۴۰۰، صدور این قبیل چک ها در وجه حامل ممنوع است.

صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکان‌پذیر بوده و مستلزم تکمیل برگه درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره‌ حساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» خواهد بود.

پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره‌ حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر بوده و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی، وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به‌حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع)، صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیرخواهد بود.

در فرض مفقودی چک تضمین‌شده، مراجعه متقاضی و گیرنده (ذینفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است.

در صورت جعل چک تضمین‌شده یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، محرومیت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم دادگاه پیش‌بینی شده است.

امکان صدور چک تضمین شده در سامانه صیاد از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه در تمامی شعب بانک توسعه صادرات فراهم شد.

  • منبع خبر : بانک توسعه صادرات ایران