کاشت ۶۰ اصله نهال در پارک جنگلی تلو توسط بانک ملی ایران، بانک ملی ایران در مقام یکی از حامیان مهم محیط‌ زیست در کشور، رویکرد خود را در مسیر حفظ منابع طبیعی قرار داده به طوری که وظیفه ذاتی خود به‌ عنوان یک بنگاه اقتصادی در اجتماع را کمک به حفظ محیط‌زیست و جلب مشارکت عمومی می داند.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مسئولیت اجتماعی یکی از اصول بنیادین نظام مدیریتی در بانک ملی ایران است به طوری که در سال های اخیر تدوین برنامه‌های استراتژیک و هدفمند بانک ‌در بخش مسئولیت اجتماعی به گونه ای است که از طریق آن بتوان به توسعه پایدار رسید.

اقدامات صورت گرفته در حوزه مسئولیت های اجتماعی بانک شامل کاهش اثرات سوء محیطی سازمان بر محیط زیست، مشارکت در فعالیت های حفظ محیط زیست و… است که از جمله آن می توان به حضور در منطقه تلو و کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری سال جاری اشاره کرد.
در این اقدام، ۶۰ اصله نهال در پارک جنگلی تلو توسط بانک ملی ایران کاشته شد که برگزاری این مراسم نمادین، گامی در جهت توجه و تاکید بیشتر به کاشت درخت و احترام به طبیعت محسوب می شود.
نقش درختان در کنترل سیلاب ها، تغذیه سفره های آب زیرزمینی، تصفیه هوا از آلودگی ها و… بر هیچ کس پوشیده نیست و امروزه بشر با روش های متعدد و متنوع در حفاظت از محیط زیست می کوشد، به طوری که قطع یک نهال کوچک نیز گاه می تواند با جرایم سنگینی مواجه شود.
از همین منظر، بانک ملی ایران طی سالیان گذشته از طرح‌های توسعه فضای سبز و بهبود محیط زیست حمایت کرده و و همواره به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادی حامی محیط زیست مطرح بوده است.
این بانک، حفاظت از محیط زیست را یک شعار ندانسته و در عمل آن را ثابت کرده است. بدون تردید اگر از تجربه بانک ملی ایران در این زمینه استفاده شود، می توان روزهای بهتری را برای محیط زیست کشور انتظار کشید.

  • منبع خبر : بانک ملی ایران