بایگانی‌های مهارتهای ارتباطی - گویای خبر
فرهنگ عمومی و آداب احترام به بزرگسالان ۰۳ مرد ۱۴۰۲

فرهنگ عمومی و آداب احترام به بزرگسالان

بازنشستگی و سالمندی، مرحله‌ای خاص از زندگی انسان است. در جوامع سنتی، هر که نشانی از سالخوردگی و پیری دارد، از احترام و ارزش برخوردار است.