رییس اداره امور بازماندگان سازمان تامین اجتماعی گفت: برقراری مستمری فرزندان واجد شرایط بیمه‌شدگان زن متوفی با رعایت ضوابط مقرر بلامانع خواهد بود.

گویای خبر – به گزارش ایرنا، رضا دهقان‌زاده افزود: برقراری مستمری فرزندان واجد شرایط بیمه‌شدگان زن متوفی با رعایت ضوابط مقرر از تاریخ تصویب قانون «پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی مصوب ۱۳۸۶/١٠/۵» بلامانع خواهد بود.

وی توضیح داد: بنابراین در اجرای قانون مذکور برای برقراری مستمری فرزند یا فرزندان بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر زن نیازی به رعایت بخش الف بند (٢) قانون (پدر آنها در قید حیات نبوده یا تحت تکفل زن بوده و سن او از شصت سال متجاوز یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تأمین‌اجتماعی ازکارافتاده باشد و به طور کل از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت نکند.) نخواهد بود.

مدارک موردنیاز برای برقراری مستمری بازماندگان به صورت حضوری

دهقان‌زاده ادامه داد: درخواست بازماندگان متوفی مبنی بر تقاضای برقراری مستمری، اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط، اصل و تصویر گواهی وفات بیمه‌شده صادره از سوی سازمان ثبت احوال کشور، اصل و تصویر سند رسمی ازدواج دائم متوفی و همسر وی، گواهی اشتغال به تحصیل معتبر و تأییدشده از سوی مراجع ذیصلاح در خصوص فرزندان ذکور و تعهدنامه فرزندان اناث مبنی بر نداشتن شغل و شوهر نیز از جمله مدارک موردنیاز و ضروری برای برقراری مستمری بازماندگان است.

رییس اداره امور بازماندگان سازمان تامین اجتماعی همچنین یادآور شد: به شکل غیرحضوری در صورت ثبت اطلاعات افراد تبعی مرحومه مراجعه به سایت es.tamin.ir و تکمیل و ارسال درخواست بازماندگان نیز ضروری خواهد بود.

به گفته این مسئول، مدارک احراز وقوع حادثه (اعم از ناشی یا غیرناشی از کار) در مواردی که علت فوت بیمه‌شده بر اثر وقوع حادثه بوده است (شامل: گزارش وقوع حادثه و گزارش بررسی حادثه، کروکی و گزارش پلیس راه درمورد تصادفات منجر به فوت، گزارشات مقامات انتظامی) گزارش بازرس کار و گواهی پزشکی قانونی هم در این رابطه بررسی می‌شود.

میزان مستمری بازماندگان چگونه محاسبه می‌شود؟

دهقان‌زاده در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازماندگان نیز اظهار داشت: میزان مستمری قابل پرداخت حین فوت مستمری‌بگیران بازنشسته یا ازکارافتاده کلی به عنوان مستمری استحقاقی این جمعیت تلقی شده و عیناً به میزان سهام مقرر در ماده ٨٣ قانون تامین اجتماعی بین بازماندگان واجد شرایط تقسیم می‌شود.میزان مستمری همسر بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر زن متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده است

سهم هر یک از بازماندگان از مستمری بیمه‌شده متوفی

وی افزود: میزان مستمری همسر (شوهر) بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر زن متوفی نیز معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده است؛ میزان مستمری هر فرزند بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر زن متوفی هم معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده است و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد، مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.

به گفته دهقان‌زاده، میزان مستمری هریک از پدر و مادر بیمه‌شده یا مستمری بگیر زن متوفی نیز معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده است.

بر پایه این گزارش، بر اساس بند «و» ماده «۳» قانون تامین اجتماعی پرداخت مستمری بازماندگان از تعهدات بلندمدت تامین اجتماعی است که با فوت بیمه‌شده (مستمری‌بگیر) به بازماندگان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

همسر دائم بیمه‌شده و شوهر بیمه‌شده زن متوفی از بازماندگان واجد شرایط دریافت این مستمری محسوب می‌شوند؛ مشروط بر این که نخست مرد تحت تکفل زن بوده و دوم سن او از شصت سال متجاوز (بیشتر) باشد؛ یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی از کارافتاده بوده و از سازمان مستمری دریافت نکند.

فرزند اناث متوفی نیز در صورتی که فاقد شغل و همسر باشد، می‌توانند از این مستمری استفاده کنند؛ فرزند ذکور به موجب مفاد بند (۲) ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کمتر از ۱۸ سال تمام بوده یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر به کار شناخته نشود، استحقاق دریافت مستمری را خواهد داشت.

  • نویسنده : مریم سلاح‌ورزی