گویای خبر – در ادامه مطالب لذت نوشتن و درست‌نویسی، ضروری است برخی موارد قواعد عربی که در دستور زیان فارسی وارد شده است، به قرار زیر درست‌نویسی شود.

«ه و ـه» عربی، اگر در آخر کلمه تلفظ شود، به صورت «ت» نوشته می‌‌شود.

نباید بنویسیم باید بنویسیم
آیه آیت
حجه حجت
درایه درایت
قضاه قضات
مساعده مساعدت

 

«ه و ـه» عربی، اگر در آخر کلمه تلفظ نشود، به صورت «ه و ـه»(های غیرملفوظ) نوشته می‌‌شود و در این حالت، از قواعد مربوط به «های غیرملفوظ» تبعیت می­‌کند.

نباید بنویسیم باید بنویسیم
علاقمند، علاقمندان علاقه‌­مند، علاقه­‌مندان

 

«می» همیشه از ماده فعل جدا نوشته می‌­شود.

نباید بنویسیم باید بنویسیم
میخورد می‌خورد
میشود می‌­شود

 

حذف بی‌­قرینه «فعل کمکی»، نادرست است.

نباید بنویسیم باید بنویسیم
این مسأله مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. این مسأله مطرح و بررسی شد.

 

«بی» و به ویژه جزء «کم»، جدا از جزء پس از خود نوشته می‌­شود، مگر آن که کلمه بسیط­ گونه باشد، یعنی معنای آن دقیقاً مرکب از معانی اجزای آن نباشد، مانند بیجا، بیچاره، بیخود، بیداد، بیراه، بیزار، بیگانه، بینوا، بیهوده.

نباید بنویسیم باید بنویسیم
بیازار بی‌­آزار
بیخانمان بی­‌خانمان
بیریخت بی­‌ریخت
بیسواد بی­‌سواد
کمکار کم‌­کار

 

«ترکیب‌های عطفی» جدا از هم، ولی بدون فاصله نوشته می‌­شوند.

نباید بنویسیم باید بنویسیم
جستجو جست‌­وجو
شستشو شست‌وشو
گفتگو گفت‌وگو

 

به کار بردن دو واژه‌ مترادف، ضرورتی ندارد.

نباید بنویسیم باید بنویسیم
مثمرثمر سودمند، مفید، سودبخش، ثمربخش
مفید فایده سودمند، مفید، سودبخش، ثمربخش
در حال حاضر اکنون، هم‌­اکنون، حالا، امروزه
آن­چه که آن­‌چه
خیر و نیکی خیر، نیکی
پس بنابراین پس، بنابراین
و سپس و، سپس
و یا و، یا
برعلیه علیه، ضدّ

 

  • نویسنده : مریم زارع پستکی زاد کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی